Technický a stavební dozor, stavební rozpočty a kalkulace

Otázky a odpovědi

Co je to propočet?
Propočet stavby je prvním krokem při získání představy o ceně stavebního díla. Je prvotní informací pro jeho další případné úpravy a vodítkem při rozhodování o způsobu financování investičního záměru. Používá se v dokumentaci typu studie, návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Co to je předběžný rozpočet stavby?
Předběžný rozpočet stavby je mezistupněm mezi propočtem a položkovým rozpočtem. Zpracovává se podle dokumentace pro stavení povolení nebo ohlášení. Základním prvkem jsou agregované položky (např. skladba podlahy) nebo obecně popsané položky (např. dveře včetně zárubně a kování).

Co to je položkový rozpočet stavby?
Položkový rozpočet stavby je jedním z nejdůležitějších dokumentů přípravy stavebního díla, jedná se o skutečně vyčerpávající položkový rozpočet stavby. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, často v návaznosti na harmonogram provedených prací. Je důležitým prvkem při porovnání nabídkových cen, nástrojem při sledování a kontrole čerpání rozpočtu v průběhu stavby. Zpracovává se podle propracované projektové dokumentace.

Co to je souhrnný rozpočet stavby?
Souhrnný rozpočet stavby je souhrnem všech typů nákladů na realizovanou stavební zakázku. Umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek. Používá se v dokumentaci pro územní řízení, především však v dokumentaci pro stavební povolení.

Co to je kontrolní rozpočet?
Kontrolní rozpočet se provádí při ověření, zda použité položky a ceny jsou oceněny v příslušné cenové úrovni.

Co to je rozpočet skutečného provedení stavby?
Rozpočet skutečného provedení stavby se provádí po dokončení stavby. Zachycuje skutečné provedení stavby a nebere ohled na realizační rozpočet.

Co je to kompletační činnost?
Kompletace stavební a technologické části stavby. Kompletace stavební části stavby je provedení stavební části jedním zhotovitelem za současného plnění dalších podmínek. Kompletace technologické části stavby jsou činnosti spojené s prováděním strojírenských a elektrotechnických dodávek, je to souhrn činností spojených se zahrnutím nebo včleněním strojů, zařízení, přístrojů, souborů, prací a služeb do díla uskutečňované dodavatelskými formami za současného plnění dalších podmínek.

Co je to stavební dozor?
Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.
Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý) na stavbách prováděných svépomocí, uvedených v §103 a 104 stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Jaká je odpovědnost stavebního dozoru?
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Jaká je hlavní činnost stavebního dozoru?
Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Co je to technický dozor?
Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona.

Jaká je hlavní činnost technického dozoru (TDI)?
Osoba vykonávající technický dozor kontroluje zhotovitele provádějícího stavební dílo. Činnost technického dozoru není činností stavebního dozoru.

Co je cílem činnosti technického dozoru?
Cílem technického dozoru je přispět k provedení a dokončení stavby (díla) v souladu s projektovou dokumentací a dalšími smluvními specifikacemi, v dohodnutém čase, při respektování platných norem a předpisů. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby.

Jaká je povinnost stavbyvedoucího vůči technickému dozoru?
Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst.2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Je nutná pro výkon činnosti technického dozoru investora (TDI) autorizovaná osoba (autorizovaný technik, autorizovaný inženýr)?
Stavební zákon č.183/2006 Sb., v § 158 nezahrnuje technický dozor stavebníka mezi vybrané činnosti ve výstavbě vyžadující oprávnění podle zvláštního předpisu, tj. autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

Je nutný při provádění stavby autorský dozor?
U staveb, které nejsou financovány z veřejného rozpočtu, autorský dozor stavební zákon výslovně nepředepisuje. Autorský dozor je projektantem prováděn v případě, že je zajištěn smlouvou mezi stavebníkem a projektantem.

Co to je odborné vedení provádění stavby?
Odborné vedení provádění stavby je přímé řízení provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Věcná náplň pojmu „odborné vedení provádění stavby“ je konkretizována (přes § 160 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb.) jako povinná činnost stavbyvedoucího (§ 153 odst.1 a 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Je odborné vedení provádění stavby vybranou činností ve výstavbě?
Odborné vedení provádění stavby je podle stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě, viz. § 158 odst.1 stavebního zákona. Mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č.360/1992 Sb.).
Na stavbách svépomocí (dle §160 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.) postačí stavební dozor, jako odborné vedení provádění stavby. Oprávnění a povinnosti osoby, která tuto činnost vykonává jsou uvedená v ustanoveních stavebního zákona (§ 153 odst.3 a 4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Musí být stavbyvedoucí na stavbě neustále přítomen?
Rozsah a závažnost povinností a odpovědnosti stavbyvedoucího vyžaduje jeho přítomnost na staveništi v průběhu provádění stavby v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly (§ 153 odst.1 a 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).